גרסאות להדפסה:

 Word

PDF

 
 
מדינת   ישראל

משרד  החינוך התרבות והספורט

המזכירות הפדגוגית

אגף המפמרים

 

המינהל למדע ולטכנולוגיה

הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה

 

ג' בסיון תשס"ד,23 במאי 2004 

מיקוד בלימודי מדע וטכנולוגיה בכיתות ז' – ט'

לקראת מסמך סטנדרטים

טיוטה

 

המסמך שלהלן נועד למקד את לימודי מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים בתחומי דעת, תכנים ומיומנויות, אשר אינם ניתנים לבחירה.  זהו חומר החובה לכלל תלמידי חטיבת הביניים בכל המגזרים בישראל.

 

מסמך זה מהווה טיוטת בסיס למסמך סטנדרטים אשר יפותח על ידי האגף לתכנון ולפתוח תוכניות לימודים בשיתוף עם צוות הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה.

מסמך זה כולל:

·         מבוא והנחיות

·         טבלה מס' 1: מפרט מיקוד בלימודי מדע וטכנולוגיה - לקראת מסמך סטנדרטים

·         טבלה מס' 2: ריכוז נושאי הלימוד והיקפי השעות

·         סטנדרטים של הערכה ורמות תפקוד של תלמידים (בטבלה מס' 3)

 

מסמך הסטנדרטים הסופי יכלול מפרט לפי:

 

·         תחומי תוכן, תחומי משנה, סטנדרטים וסטנדרטי משנה

·         ציוני דרך לפי שכבות גיל (בהכנה)

·         סטנדרטים של ערכים (בהכנה)

·         סטנדרטים של הערכה

·         סטנדרטים של הזדמנויות, סביבות ומשאבי למידה  (בהכנה)

·         סטנדרטים להתפתחות מקצועית של מורים

תגובות והערות על המסמך בשלב זה ובשלבי פיתוחו תתקבלנה בברכה


מבוא והנחיות

 

מיקוד בלימודי מדע וטכנולוגיה ז'-ט' : לקראת מסמך סטנדרטים

 

מסמך זה יסייע למיקוד לימודי מדע וטכנולוגיה בחטה"ב לפי תחומי התוכן, תחומי משנה, סטנדרטים, סטנדרטי משנה.

 

מסגרת השעות הכוללת לתלמיד בכיתות ז' – ט' נקבעה ל- 540 שעות (6 ש"ש בכל אחת משכבות הגיל).

ממסגרת השעות הכוללת יש להקצות לפחות 385 לתוכני גרעין החומר. יתר השעות יוקדשו לפעילויות חיזוק וביסוס בקרב תלמידים שלא עמדו בסף ההישגים הנדרשים,  וכן למטלות של העמקה והרחבה בקרב אלה שעמדו בסף ומעבר לו.  מן הראוי להדגיש כי שונות האוכלוסייה בישראל היא מן הגבוהות שבין המדינות שמשתתפות בסקרים הבינלאומיים, ולפיכך יש חשיבות עליונה להקצאת שעות לימוד לחיזוק וביסוס החומר להשגת הסטנדרטים, כמו גם להעמקה, להרחבה  ולעידוד מצוינות.

 

הנחיות:

 

  1. הטבלה שלהלן היא שלב מקדים לפרסום המסמך הסופי של הסטנדרטים ומפרטת את ההישגים הנדרשים על פי תחומי הדעת, תחומי המשנה וסטנדרטי המשנה. במסמך הסטנדרטים הסופי יוגדרו ציוני דרך מפורטים לכל אחת משכבות הגיל.
  2. שעות הלימוד שיש להקצות לכל נושא  צוינו בתוכנית הלימודים ללימודי מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים התשנ"ו, 1996 (ראו הנחיות בטבלה מס' 2 שבמסמך זה).
  3. מן הראוי להדגיש, שממסגרת השעות לכל אחד מנושאי הלימוד יוקדשו לפחות 20% מהשעות לפיתוח מיומנויות בהקשר לתוכני הנושא.
  4. מאחר שהמסמך מופץ במתכונת של טיוטה יש לעקוב אחר שינויים ועדכונים (לפחות פעם בשבוע). במידת האפשר, נשתדל להצביע על השינויים המהותיים שנערכו בכל מהדורה שעודכנה.

 


טבלה מס' 1: מפרט מיקוד בלימוד מדע וטכנולוגיה - לקראת מסמך סטנדרטים

 

תחומי תוכן

תחומי משנה 

סטנדרטים

סטנדרטי משנה

ציוני דרך לכיתות ז' – ט'

מדעי החומר-

כימיה  

 

חומרים: מבנה, תכונות ותהליכים

 

 

1. תלמידים יכירו ויבינו את מבנה החומר, תכונות החומרים, שינויים בחומר, שימוש בחומרים, את ארגון היסודות בטבלה המחזורית ואת השפעת ניצול החומרים על החברה ועל הסביבה. 

 

 

. תלמידים יכירו ויבינו את מבנה החומר, תכונות החומרים, ושימושים בהם, יכירו אפיון חומרים לפי הרכבם, צורתם ומימדיהם (מסה ונפח).

. תלמידים יבינו שחומרים יכולים לעבור שינויים פיזיקליים (מעבר בין מצבי צבירה) ושינויים כימיים (הרכבה ופירוק), וכי בתהליכי השינוי בחומר המסה הכוללת נשמרת. תלמידים יתארו תופעות ותכונות חומרים במצבי שינויים פיזיקליים וכימיים.

. תלמידים יבינו את הקשר בין תכונות החומרים והשימוש בהם, ויכירו  תהליכי שינוי בחומר הנובעים ממעשה ידי האדם (הפקה, עיבוד וייצור).

. תלמידים יכירו תאוריות ומודלים במבנה החומר. הם יכירו את המבנה החלקיקי של החומר, כמו גם את תהליכי שינוי הקשורים בו, במישור המקרוסקופי ובמישור המיקרוסקופי  (אטומים, יסודות, מולקולות, תהליכי הרכבה ופרוק).

. תלמידים יבינו את  ארגון היסודות בטבלה המחזורית ואת הקשר בין מקום היסוד לתכונותיו.

. התלמידים יבינו את ההשלכות הסביבתיות והחברתיות של ניצול חומרים  על  ידי האדם.

 

מדעי החומר -פיזיקה

 

 

 

אנרגיה ואינטראקציה

 

 

 

 

 

2. תלמידים יכירו ויבינו מושגים,  ועקרונות יסוד הקשורים בתופעות של תנועה, כוחות, אנרגיה, גלים, קרינה וחומר. תלמידים יכירו שימושי האדם בתופעות אלה ואת השפעתם על האדם, החברה והסביבה.

 

 

 

תנועה, כוחות ושינוי

. תלמידים יבינו שגדלים המשמשים לתיאור תנועת גוף מאופיינים על ידי גודל וכיוון.

. תלמידים יבינו כי פעולת גומלין בין גופים מתוארת על ידי כוחות המאופיינים על ידי גודל וכיוון, וכי כוח הפועל על גוף יכול לגרום לשינוי במהירותו (תאוצתו) או בצורתו. תלמידים יסבירו את הקשר שבין כוח או כוחות הפועלים על גוף לבין תנועתו.           

 

 

אנרגיה

. תלמידים יכירו מקורות אנרגיה, סוגי אנרגיה, דוגמאות לתהליכי גלגולי אנרגיה, וכן יסבירו את עיקרון שימור האנרגיה.

. תלמידים יכירו מצבים שבהם מנצל האדם תופעות הקשורות באנרגיה ובהמרתה, ויבינו את ההשלכות הסביבתיות והחברתיות.

 

חשמל ומגנטיות     

. תלמידים יבינו שהזרם שבמעגל חשמלי סגור מושפע מהמתח ומהתנגדות המערכת. תלמידים יכירו את חוק שימור המטען.

. תלמידים יבינו כי תופעות חשמליות ומגנטיות קשורות זו בזו ביחסי גומלין. 

גלים, קרינה וחומר

. תלמידים יבינו כי גלים הם מנגנונים להעברת אנרגיה, וכי הם מאופיינים על ידי מהירות, משרעת, אורך גל ותדירות.

. תלמידים יכירו תופעות פשוטות של אינטראקציה בין קרינה וחומר (בליעה, פיזור, החזרה ושבירה), יבינו כי אופי האינטראקציה מושפע מסוג הקרינה ומסוג החומר, וכן יכירו יישומיי תופעות של קרינה וחומר בחיי היום-יום.

 מדעי החיים

 

 

תופעות, מבנים ותהליכים ביצורים חיים

 

3. תלמידים יכירו תופעות של אחידות ושוני ביצורים חיים (ברמת התא, רקמה,המערכת, הפרט השלם והמין). תלמידים יבינו עקרונות של התאמה בין מבנה, צורה ותפקוד, התאמה והסתגלות לסביבה והמשכיות קיום המינים.

מאפייני חיים

. תלמידים יזהו צרכים חיוניים ליצורים חיים, ויכירו מאפייני חיים בתהליכי רבייה ותורשה, הזנה גדילה, נשימה, התאמה והסתגלות לסביבה, ותקשורת עם הסביבה.

 

 

 

התא

. תלמידים יבינו כי התא, כחלק מהמדרג הביולוגי, מהווה יחידת תפקוד בסיסית שבו מתקיימים תהליכי יסוד שמשותפים לכל היצורים החיים, ובכללם הרכבה, פירוק ושינוי חומרים (חילוף חומרים) תוך מעבר חומרים והפקת אנרגיה.

. תלמידים ידעו כי לצד אחידות בתהליכי  יסוד בתאים קיימת שונות המתבטאת בהתמיינות תאים ובהתמחותם לתפקודים שונים, כאשר יש קשר בין מבנה התאים וצורתם לתפקודם.

. התלמידים יבינו כי התפקוד של  יצור רב תאי נובע מהתרחשויות בתהליכי יסוד בתא

משק המים בגופם של יצורים

. תלמידים ידעו כי המים מהווים את המרכיב העיקרי של הגוף והם תנאי לקיום חיים ביצירת סביבה פנימית שמאפשרת  תהליכים המותנים במאזן מים תקין.

. תלמידים יכירו דרכים שונות של קליטה ופליטת מים ביצורים.

. תלמידים יבינו את הקשר שבין מאזן המים למאזן החום בגופם של יצורים שטמפרטורת גופם נשמרת קבועה, ויבינו כי לאורח החיים (בדגש על התנהגויות האדם) השפעה על שמירת מאזן מים תקין.

 

 

רבייה, תורשה והתפתחות ביצורים חיים

. תלמידים יבינו כי המשכיות קיום המינים מותנית בהתרבותם, וכי שמירת תכונותיו האופייניות של כל מין מובטחת על ידי העברת החומר התורשתי הסגולי מדור לדור.

. תלמידים יכירו את צורות הרבייה האל-זוויגית והזוויגית, ויבינו כי ברבייה האל- זוויגית מקבל הצאצא חומר תורשתי שמקורו בפרט בודד, ואילו ברבייה זוויגית מקבל הצאצא חומר תורשתי שמקורו בזוג פרטים.

. תלמידים יכירו איברים ותהליכים  ברבייה בצמחים, בבעלי חיים ובאדם, ויזהו את ההתאמה שבין מבנה ותפקוד.

. תלמידים יבינו את עקרונות התורשה הבסיסיים על פי כללי מנדל. תלמידים ידעו כי תכונות נקבעות על ידי חומר תורשתי, אך חלקן מושפעות גם מגורמים סביבתיים.

3יא. תלמידים יתארו דוגמאות למעורבות האדם בתהליכי רבייה ותורשה, וידונו בדילמות ובהשלכות המוסריות והאתיות של מעורבות האדם בתהליכים הטבעיים.

 

הזנה ואנרגיה ביצורים חיים

3יב. תלמידים יבינו את חיוניות המזון ביצורים חיים לצורך הפקת אנרגיה ובניית גופם, ויכירו דרכי הזנה ביצורים אוטוטרופיים (יצרנים) והטרוטרופיים (צרכנים), בדגש על התאמה בין מבנה איבר לתפקודו לפי סוגי המזון ואורח החיים.

3יג. תלמידים יכירו אמצעי טיפול במזון בעידן מודרני, ויבינו את הקשר שבין תזונה נכונה לבריאות.

 

מערכות הובלה, תיווך ותאום ביצורים חיים

3יד. תלמידים ידעו כי מערכות ההובלה מתווכות בין פנים הגוף לבין הסביבה החיצונית, ומקשרות בין חלקי הגוף בהעברת חומרים לכל תאי הגוף.

3טו. תלמידים יכירו מערכות הובלה ותפקודן בצמחים (עצה ושיפה) ובבעלי חיים (מערכת הדם), בדגש על התאמה מבנה, צורה ותפקוד, וכן היבטים הקשורים בבריאות האדם.

 

 

החושים

3טז. תלמידים יכירו את אברי החושים העיקריים בבע"ח ואת התאמת איבר חוש מסוים לקליטת גירויים כימיים או פיזיקליים (אור, קול, מגע).

3יז. תלמידים יבינו את חשיבות הקשר של יצורים עם הסביבה ועם יצורים אחרים תוך קליטת גירויים, פענוחם ותגובה עליהם.

 

בריאות ואיכות חיים

 

4. תלמידים יישמו עקרונות מדעיים הקשורים לתפקוד גוף האדם ויפתחו מודעות לצורך בשמירת הבריאות ואיכות החיים.

 

מדעי כדור הארץ והיקום

 

 

 

 

 

 

 

5. תלמידים יכירו את מערכת השמש, מבנים, גדלים ותופעות מחזוריות ביקום, וכן יבינו את יחסי הגומלין שבין המערכות: אטמוספירה, גיאוספירה, הידרוספירה וביוספירה.

 

 

 

אסטרונומיה ויקום

. תלמידים יכירו את מבנה מערכת השמש ואת מקומו של כדור הארץ במערכת השמש, וכן יבינו תופעות הנוגעות לתנועות, לסדרי גודל של זמן ומרחק ולתופעות מחזוריות ביקום. 

 

אטמוספרה
. תלמידים יכירו את מבנה האטמוטספרה ותהליכים דינמיים בה.
 

הידרוספרה
. תלמידים יבינו את חשיבות המים וניצולם כמשאב טבע. תלמידים יכירו  את הרכב המים ותכונותיהם הכימיות והפיזיקליות, יכירו שלבים במחזור המים, וכן יציעו פתרונות ואמצעים לשימוש חוזר במים ולשמירת איכותם.
 

גיאוספרה
. תלמידים יסבירו את השפעתם של תהליכים בקרום כדור הארץ על שינוי כדור הארץ, על ניצול מקורות אנרגיה ועל היצורים החיים.
 

מדעי הסביבה

מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה

6. התלמידים יכירו מרכיבי סביבה ותנאי סביבה ויבינו תהליכים  ויחסי גומלין בין מרכיבים בסביבה. התלמידים יבינו את מקומו של האדם בסביבה ומעורבותו בה ויפתחו מודעות לצורך בשמירה על הסביבה. 

. תלמידים יכירו מרכיבי סביבה חיים (ביוטיים) ודוממים (ואביוטיים).

. התלמידים יבינו כי קיימת התאמה של היצורים, המבנה ובאורח החיים לתנאים בסביבתם.

. תלמידים יסבירו את התנאים והגורמים שמשפיעים על אוכלוסייה וגידולה, תוך התייחסות לשיווי משקל דינאמי, שיווי משקל אקולוגי ולתהליכי וויסות ברמת האוכלוסיה.

. תלמידים יבינו את קשרי הגומלין שבין המרכיבים הביוטיים והאביטויים שבמערכת האקולוגית. זאת תוך התייחסות למעבר חומר ואנרגיה, לשיווי המשקל, וכן לתוצרי השפעת הפרת האיזון הטבעי במערכת האקולוגית.

. תלמידים יבינו את מקומו של האדם בטבע והשפעתו על הסביבה, וכן יציעו פתרונות לפיתוח בר קיימא תוך שמירת הסביבה והטבע.

 

טכנולוגיה

 

 

מערכות טכנולוגיות ומוצרים

 

 

7. תלמידים יבינו את ההשפעות שבין הטכנולוגיה, המדע והחברה וסביבה. הם יבינו את מהות הטכנולוגיה כעיסוק בפתרון בעיות כמענה לצרכים אנושיים-חברתיים. הם יכירו את תהליך התיכון ואת אפיוני מערכת טכנולוגית.

 

 

. תלמידים יכירו דוגמאות להשפעות ההדדיות שבין הטכנולוגיה, המדע והחברה, ויבינו  שהטכנולוגיה עוסקת בפתרון בעיות, כמענה לצרכים אנושיים-חברתיים כדי לשפר את איכות החיים.

. תלמידים יכירו שלבי תהליך התיכון ואפיונו בתכנון ובפיתוח של פתרון טכנולוגי (מוצר או מערכת) לפי שלבי יסוד: איתור צורך, הגדרת מטרה ודרישות תפקודיות, תיכון ותכנון פתרונות אפשריים, בחירת פתרון אופטימלי, בדיקת הפיתרון בשלב ניסיוני ושיפורו, מימוש הפתרון, הערכתו ויישומו.

. תלמידים יאפיינו מערכת טכנולוגית לפי פעולות יסוד של קלט, פלט, בקרה ומשוב.

 

. תלמידים יכירו את היתרונות בשימוש בטכנולוגיה ואת החסרונות, כולל התייחסות לשיקולים סביבתיים, חברתיים, כלכליים וערכיים.  

מידע ותקשורת

8. תלמידים יבינו את מרכזיותם של המידע והתקשורת בחיי הפרט והחברה, ויכירו דרכים לטפל במידע.

. תלמידים יבינו את חשיבות המידע לתקשורת בין יצורים חיים ולהתפתחותם.
. תלמידים יבינו שהמידע הוא בסיס ליצירת הידע בחברה האנושית ולפעילותו של האדם בחברה המודרנית, והם יכירו דרכים שונות לטיפול במידע (קליטה, איסוף, עיבוד, שימור וייצוג).
 

מיומנויות

 

9. תלמידים יהיו מסוגלים להפעיל מיומנויות חשיבה, למידה, חקר ופתרון בעיות במדע וטכנולוגיה.

 . תלמידים יהיו מסוגלים לאסוף מידע מדעי-טכנולוגי באמצעות: צפייה, הקשבה, שימוש בספרייה ובמאגרי מידע אנלוגיים ודיגיטליים מתוקשבים, מעבדה ממוחשבת, שאלוני סקר, ראיונות ואחרים.

. תלמידים יהיו מסוגלים לעבד מידע תוך ביצוע פעולות של מיון, השוואה, אבחנה, ארגון, חישוב, הכללה, הסקה, קשרי גומלין, מעקב אחר תהליך סדרתי רציף, ניתוח טקסט מדעי-טכנולוגי תוך שימוש בנתונים להענקת הסברים מושכלים, זיהוי מידע רלוונטי, ניתוח גרף, הערכה וקבלת החלטות.

. תלמידים יהיו מסוגלים לייצג ידע מדעי-טכנולוגי בכתב (עבודה, טבלה, גרף, כרזה), בעל-פה (דיון, הרצאה), באמצעים אודיאו-ויזואליים (מצגת, סרט) ובאמצעות המחשה פלסטית (דגם, תערוכה).

. תלמידים יהיו מסוגלים לבצע פעולות של חקר: זיהוי בעיה, הגדרת בעיה וניסוחה, הגדרת מטרה וניסוחה, העלאת שאלות, העלאת השערות, תכנון ניסוי ובכלל זה הבנת הצורך במערכת של בקרה (ביקורת), פירוט שלבי החקר והפתרון, קריאת תוצאות ועיבודן, דיון בממצאים, הסקת מסקנות, הערכת הממצאים והשלכותיהם.

. תלמידים יהיו מסוגלים לבצע פעולות של תהליך תיכון:  איתור צרכים אנושיים-חברתיים וניסוחם, הגדרת מטרת המחקר או הפרויקט, אפיון המוצר (דרישות המוצר) או המערכת הטכנולוגית, תכנון פתרונות אפשריים, בחירת פתרון אופטימלי, פירוט שלבי הפיתוח, הערכת הפתרון או התוצר המוגמר. 

. תלמידים יהיו מסוגלים לבצע פעולות של עריכת תצפיות, ביצוע מדידות, ביצוע ניסויים במעבדה ובשדה, בניית דגמים, ביצוע פרוייקטים, עבודה בצוות (תכנון וביצוע של ניסוי או פרויקט, דיון...).

 

תהליכים ותפיסות במדע וטכנולוגיה

 

10. תלמידים יעשו שימוש נכון במושגים, בעקרונות, בתפיסות ובתהליכים "חוצי דיסציפלינות" המשמשים את "שפת" המדע והטכנולוגיה ואשר תרמו לפיתוחם ולקידומם.

 

דוגמאות למושגים, תהליכים תפיסות ועקרונות "חוצי דיסציפלינות":

מושגים – תלמידים יכירו מושגים כגון: מערכת, עובדות, השערות, ראיות, הוכחות מודלים, תאוריות והסברים.

מדידות - תלמידים יבינו שלגדלים נקבעו שיטות ואמצעי מדידה ויחידות מידה תקניות. תלמידים יתנסו במדידת גדלים ובבעיות מדידה (מקורות שגיאה, דיוק, אומדן, מדידות חוזרות).

היבטים היסטוריים - תלמידים יכירו אירועים היסטוריים ודמויות מפתח שתרמו להתפתחות המדע והטכנולוגיה.

עקרונות – תלמידים יבינו עקרונות של התאמה מבנה, צורה ותפקוד, אחידות ושוני, שימור מסה ושימור אנרגיה

 

 


טבלה מס' 2 :ריכוז נושאי לימוד והיקפי שעות בכל שכבת גיל

תחום

תחום משנה

 

היקפי שעות הלימוד לתחומי המשנה תוך הקצאת שעות לתוכני גרעין החומר, וכן לביסוס  / להעמקה ולהרחבה 

 

ראו פירוט בתוכנית הלימודים ללימודי מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים (התשנ"ו, 1996) בעמ' 12

 

 

חלוקת מסגרת שעות הלימוד הכוללת לנושאי הלימוד שנילמדים בכיתות ז' – ט'

 

 

ראו פירוט בתוכנית הלימודים ללימודי מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים (התשנ"ו, 1996) בעמ'  20

מדעי החומר (כימיה – פיזיקה)

חומרים: מבנה, תכונות ותהליכים

אנרגיה ואינטראקציה

מדעי החיים

תופעות, מבנים ותהליכים ביצורים חיים

מדעי כדור הארץ והיקום

מדעי כדור הארץ והיקום

מדעי הסביבה

מערכות אקולוגיות וסביבה

טכנולוגיה

מערכות טכנולוגיות ומוצרים

מידע ותקשורת

מיומנויות

בכל אחד מנושאי הלימוד יוקצו לפחות 20% ממסגרת השעות לפיתוח מיומנויות

 
 

סטנדרטים של הערכה
 

המיצ"ב מהווה אמצעי חיצוני למדידת הישגי תלמידים, להערכת הפעילות הבית ספרית, וכן - להפקת לקחים ותכנון תוכנית עבודה בית ספרית.

 

בכל שנת לימוד תתקיים הערכה פנימית שמבוססת על של מדידות הישגים לימודיים בתחומי התוכן
והמיומנויות באמצעים מגוונים-

 

 

 

הישגי תלמידים יימדדו לפי רמות התפקוד שלהן.


טבלה מס' 3: רמות תפקוד של תלמידים
 

רמה בסיסית

רמה נדרשת

רמה מתקדמת

תלמידים מסוגלים לזכור מידע פשוט (עובדות, חוקים, תופעות ועקרונות יסוד פשוטים),

להשתמש בידע פשוט להסקת מסקנות ולהערכתן.

 

 

 

 

 

 

 

 

תלמידים מסוגלים להשתמש במושגים רלוונטיים לצורך בניית השערות, הנחות או הסברים,

לזהות שאלות המתאימות לחקר מדעי או בעיה טכנולוגית,

לדלות מידע ממקורות מגוונים,

להעריך תהליכים של הסקת מסקנות.

התלמידים יהיו מסוגלים לקשר בין מושגים

 

תלמידים מסוגלים להשתמש במודלים לצורך בניית השערות, הנחות, הסברים ותהליכים,

לתכנן ניסוי או מחקר מדעי (כולל ניסוי מבוקר), לתכנן תהליך טכנולוגי פשוט,

לנתח ולהשוות נתונים ממקורות מתחרים,

לייצג מידע ולהציג ידע בצורה משכנעת.

התלמידים יהיו מסוגלים לתפקד עם אותו מושג בתחומי דעת שונים.