חומר המיקוד באזרחות תשס"ז - ע"פ הספר באזרחות
(הפרקים לבחינה כתובים בכחול, ומקושרים לחומרי הלמידה בנושא)

 

עמודים בספר

חלק ראשון : מהי מדינה יהודית

 
הכרזת העצמאות
אופייה של הכרזת העצמאות
10- 12
15
פרק א: לאום ומדינת לאום 20 - 27
פרק ב' : מדינת ישראל גישות שונות 29 - 40
סוגיית הזהות של אזרחי ישראל 41 - 43
מאפייניה של מדינת ישראל כמדינה יהודית -:
סמלי המדינה – ביטוי למדינה יהודית.

62 - 65
מוסדות המדינה: ביטוי למדינה יהודית 66 - 71
חקיקה 72 - 74
הסדר הסטאטוס קוו :ביטוי למדינה יהודית 74 - 76
ההשלכות של היות מדינת ישראל מדינת לאום יהודית
על האזרחים הערבים בישראל + תרגול

76 - 79
   

חלק שני : מהי דמוקרטיה

 
הרעיון הדמוקרטי 84 - 88
פרק ב': המדינה הדמוקרטית : הגדרות וגישות 93 - 99

פרק ג' : עקרונות המשטר הדמוקרטי

 
עקרון שלטון העם 100 - 109
פלורליזם 110 - 115
117 - 119
עקרון הכרעת הרוב 121- 122,
129 - 130
זכויות האדם והאזרח 131 - 156
161 - 163
170 - 172
זכויות מיעוטים: זכויות קבוצה 173 - 178

פרק ד' : עקרונות הגבלת השלטון

 
עקרון הגבלת השלטון 180 - 181
הפרדת רשויות 181 - 183
בחירות דמוקרטיות 186 - 197
מנגנוני פיקוח וביקורת (כולל תרגול) 198 - 200
חוקה 201 - 208

פרק ה' : עקרון שלטון החוק

209 - 228

פרק ו' : גבולות הדמוקרטיה

229 - 235
   

חלק שלישי : המשטר והפוליטיקה בישראל

 
פרק א' : היסודות החוקתיים של מדינת ישראל
הקדמה

244
הכרזת העצמאות - קביעת עקרונות היסוד 244 - 247
סוגיית החוקה בישראל 248 - 249
חוקי יסוד: חוקה בהתהוותה 252 - 262
אזרחות בישראל 269 - 275
פרק ב: החברה הישראלית, חברה רבת שסעים 276 - 277
השסע הלאומי – גורמים ומורכבות 289 - 291
פרק ה' : המשטר ורשויות השלטון בישראל  
משטר פרלמנטארי 384 - 385
הרשות המחוקקת: כנסת 387 - 391
מעמד חברי הכנסת :עקרון החסינות 392 - 393
חברי כנסת : זכויות והגבלות + תרגול 394 – 396
הרשות המבצעת - הממשלה 397 - 407
כינון הממשלה והרכבתה 397
ממשלה קואליציונית 397 – 398
סמכויות הממשלה  399 - 402
אחריות ממשלתית 402
אחריות מיניסטריאלית 402 - 403
הרשות השופטת - בתי המשפט 425 - 438
הפרדת רשויות: פיזור העוצמה, איזונים ובלמים 439- 441

טיפים  למיקוד                שאלות תרגול על פי מיקוד תשס"ז            חזרה לדף הבית                

המבחן באזרחות ב – 11.6.2007.
בהצלחה מהצוות

עובד על ידי חנה קרניאל דרורי
                 
     Site Meter