שאלות תרגול למיקוד באזרחות תשס"ו
הנושא-הגבלת השלטון

1 ציין והסבר כיצד בא לידי ביטוי עיקרון הפלורליזם בתהליך הבחירות. [ב' ידע והבנה]
  לתשובה (יש לסגור את חלון התשובה אחרי קריאתה - בכדי לאפשר פתיחת חלון לתשובה הבאה)
   
2 ציין והסבר כיצד בא לידי ביטוי לעיקרון שלטון העם בתהליך הבחירות.
  לתשובה (יש לסגור את חלון התשובה אחרי קריאתה - בכדי לאפשר פתיחת חלון לתשובה הבאה)
   
3 רשויות השלטון צריכות לרכז בידיהן סמכויות כדי לשלוט, אך גם יש צורך להגביל סמכויות אלה. הסבר היגד זה על שני חלקיו.[ד' היגד מתוך בגרות תשס"ד]
  לתשובה (יש לסגור את חלון התשובה אחרי קריאתה - בכדי לאפשר פתיחת חלון לתשובה הבאה)
   
4 ציין והסבר את חשיבותו של עקרון הפרדת הרשויות לדמוקרטיה [ב' ידע והבנה]
  לתשובה (יש לסגור את חלון התשובה אחרי קריאתה - בכדי לאפשר פתיחת חלון לתשובה הבאה)
   
5 פרט והסבר שלושה עקרונות דמוקרטיים הבאים לידי ביטוי בבחירות דמוקרטיות.  [ב' ידע והבנה]
  לתשובה (יש לסגור את חלון התשובה אחרי קריאתה - בכדי לאפשר פתיחת חלון לתשובה הבאה)
   
6 לפנייך שתי עמדות שונות שהובעו בוויכוח שהתקיים בכנסת בחודש ינואר השנה בנושא "הפרדת רשויות השלטון".
קרא את שתי העמדות וענה על השאלה שבעקבותיהן.
עמדה אחת :בהעדר חוקה בית המשפט אינו רשאי לבטל חוק שנחקק בכנסת, גם אם החוק נוגד את עקרונות היסוד של המדינה .
עמדה שניה: גם בהעדר חוקה, הכנסת כפופה לעקרונות ונורמות של החברה הישראלית ואיננה ריבון שהכל מותר לו. ולכן, כאשר היא מחוקקת חוק הנוגד את עקרונות היסוד של המדינה, מותר לבית המשפט לבטל חוק זה. 
א ציין והסבר כיצד בא לידי ביטוי עקרון הפרדת הרשויות בקטע הראשון וכיצד בא לידי ביטוי בקטע השני.
ב ציין והסבר שתי סיבות לחשיבות מנגנון הפרת הרשויות לעקרון הגבלת השלטון.
  לתשובה (יש לסגור את חלון התשובה אחרי קריאתה - בכדי לאפשר פתיחת חלון לתשובה הבאה)
   
7 ציין והסבר שתי סיבות כיצד בחירות דמוקרטיות מגבילות את השלטון.  [ב' ידע והבנה]
  לתשובה (יש לסגור את חלון התשובה אחרי קריאתה - בכדי לאפשר פתיחת חלון לתשובה הבאה)
   
8 "הבקרה היא מכשיר הכרחי לריסון השלטון מפני שימוש לרעה בכוח שהחברה הפקידה בידו" (מן העיתונות) 
[ ב' ידע והבנה]
א הצג שני מנגנוני פיקוח פורמליים ושני מנגנונים בלתי פורמליים.
ב הסבר את חשיבותו של מוסד ביקורת אחד לדמוקרטיה
  לתשובה (יש לסגור את חלון התשובה אחרי קריאתה - בכדי לאפשר פתיחת חלון לתשובה הבאה)
   
9 ציין והסבר כיצד מתבטאת הפרדת הרשויות בצורת משטר פרלמנטרית.
  לתשובה (יש לסגור את חלון התשובה אחרי קריאתה - בכדי לאפשר פתיחת חלון לתשובה הבאה)
   
10 ציין והסבר כיצד מתבטאת הפרדת הרשויות במשטר נשיאותי.  [ב' ידע והבנה]
  לתשובה (יש לסגור את חלון התשובה אחרי קריאתה - בכדי לאפשר פתיחת חלון לתשובה הבאה)
   
11 יש הטוענים כי הפעלת אחוז חסימה בבחירות מהוות פגיעה בדמוקרטיה. הסבר היגד זה. [ד' הגדים]
  לתשובה (יש לסגור את חלון התשובה אחרי קריאתה - בכדי לאפשר פתיחת חלון לתשובה הבאה)
   
12 הסבר/י שלושה עקרונות דמוקרטים העומדים מאחורי כל אחד ממאפייני היסוד [תנאים הכרחיים] לקיומן של בחירות דמוקרטיות. [ב' ידע והבנה]
  לתשובה (יש לסגור את חלון התשובה אחרי קריאתה - בכדי לאפשר פתיחת חלון לתשובה הבאה)
   
13 יש הטוענים כי עיקרון הגבלת השלטון הוא תנאי מספיק לקיום דמוקרטיה. הסבר טענה זו.
  לתשובה (יש לסגור את חלון התשובה אחרי קריאתה - בכדי לאפשר פתיחת חלון לתשובה הבאה)

חזרה לדף המיקוד באזרחות

  © עובד ע"י חנה קרניאל דרורי  Site Meter